جزئیات تکمیل وجه مشتریان بهمن موتور در سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شد
جزئیات تکمیل وجه مشتریان بهمن موتور در سامانه یکپارچه فروش خودرو اعلام شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/145692/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی