جشن باشگاه مشتریان MVM در فضایی متفاوت برگزار شد








جشن باشگاه مشتریان MVM در فضایی متفاوت برگزار شد – چرخان











































منبع: https://charkhan.com/138224/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-mvm-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی