جلیل هاشمی: اسنا نیاز به اتوبوس 18متری دوکابین را برطرف می‌کند
جلیل هاشمی: اسنا نیاز به اتوبوس 18متری دوکابین را برطرف می‌کند – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136576/%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-18%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی