جک JS5 در حال تست در ایران دیده شد
جک JS5 در حال تست در ایران دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/134733/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%AC%DA%A9-s5-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی