جیلی آزکارا در لیست خودروهای وارداتی قرار گرفت ؛ 7 خودرو جیلی در راه ایران
جیلی آزکارا در لیست خودروهای وارداتی قرار گرفت ؛ 7 خودرو جیلی در راه ایران – چرخان
منبع: https://charkhan.com/142179/%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی