جیلی از شاسی بلند Boyue Cool Friends Edition رونمایی کرد
جیلی از شاسی بلند Boyue Cool Friends Edition رونمایی کرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/155667/%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-boyue-cool-friends-edition-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی