جیلی و بایدو به طور رسمی از مدل Jiyue 07 رونمایی کردند
جیلی و بایدو به طور رسمی از مدل Jiyue 07 رونمایی کردند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/155141/%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-jiyue-07-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی