حضور آرین دیزل با کامیون‌های جدید X5000L و X5000D در نمایشگاه مشهد
حضور آرین دیزل با کامیون‌های جدید X5000L و X5000D در نمایشگاه مشهد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148568/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-x5000l-%D9%88-x5000d/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی