حضور اروین خودرو با هوندا e:NS1 برقی در نمایشگاه تهران
حضور اروین خودرو با هوندا e:NS1 برقی در نمایشگاه تهران – چرخان

منبع: https://charkhan.com/157152/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-ens1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی