حضور خودروهای جدید و برقی در نمایشگاه روایت خدمت وزارت صمت
حضور خودروهای جدید و برقی در نمایشگاه روایت خدمت وزارت صمت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148490/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی