حضور درخشان شرکت مدیران خودرو در نمایشگاه بین المللی مشهد

حضور درخشان شرکت مدیران خودرو در نمایشگاه بین المللی مشهد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128464/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی