حضور وانت تاگا پادرا دیزل در نمایشگاه خودروی مشهد
حضور وانت تاگا پادرا دیزل در نمایشگاه خودروی مشهد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148764/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی