حضور گروه صنعتی آمیکو در نمایشگاه خودرو تبریز
حضور گروه صنعتی آمیکو در نمایشگاه خودرو تبریز – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134909/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی