حمل مشترک محصولات ایران‌خودرو و سایپا برای اولین بار آغاز شد
حمل مشترک محصولات ایران‌خودرو و سایپا برای اولین بار آغاز شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131137/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی