خبر خوب شورای رقابت؛ حذف شرط پلاک فعال برای متقاضیان خرید خودرو!
خبر خوب شورای رقابت؛ حذف شرط پلاک فعال برای متقاضیان خرید خودرو! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/144525/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%9B-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی