خرید خط مونتاژ چینی 3 میلیون یورویی توسط سیتروئن برای موتورهای جدید سایپا!

خرید خط مونتاژ چینی 3 میلیون یورویی توسط سیتروئن برای موتورهای جدید سایپا! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128500/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی