خودروهای ایکس تریم (XTRIM) برند جدید مدیران خودرو در حال تست دیده شدند
خودروهای ایکس تریم (XTRIM) برند جدید مدیران خودرو در حال تست دیده شدند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/149596/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-xtrim-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی