خودروهای وارداتی اظهاری به گمرکات هرمزگان نیز منتظر مجوز استاندارد
خودروهای وارداتی اظهاری به گمرکات هرمزگان نیز منتظر مجوز استاندارد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/147150/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی