خودروهای کره‌ای، ژاپنی و چینی در راه ایران؛ ۹۰ هزار خودرو تا پایان سال وارد می‌شود








خودروهای کره‌ای، ژاپنی و چینی در راه ایران؛ ۹۰ هزار خودرو تا پایان سال وارد می‌شود – چرخان











































منبع: https://charkhan.com/130973/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی