خودرو اقتصادی سایپا پاژ برای وزیر صمت رونمایی شد
خودرو اقتصادی سایپا پاژ برای وزیر صمت رونمایی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/140829/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی