خودرو برقی سینوگلد جانژینگ به عنوان چری آریزو5 فیک وارد ایران می‌شود
خودرو برقی سینوگلد جانژینگ به عنوان چری آریزو5 فیک وارد ایران می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/147855/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%AF%D9%84%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی