خودرو جدید سایپا اطلس پلاک ملی را دریافت کرد
خودرو جدید سایپا اطلس پلاک ملی را دریافت کرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/157828/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی