خودرو پلاگین هیبرید چانگان NEVO A05 در ایران مونتاژ خواهد شد
خودرو پلاگین هیبرید چانگان NEVO A05 در ایران مونتاژ خواهد شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/159286/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-nevo-a05-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی