دانش طراحی، تولید و کالیبراسیون ECU در کروز کاملا بومی سازی شده و نیاز به واردات نیست

دانش طراحی، تولید و کالیبراسیون ECU در کروز کاملا بومی سازی شده و نیاز به واردات نیست – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127235/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-ecu-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی