دانگ‌فنگ یی‌ژوان، سدان اسپرت ارزان، با قیمت زیر 300 میلیون تومان
دانگ‌فنگ یی‌ژوان، سدان اسپرت ارزان، با قیمت زیر 300 میلیون تومان – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131306/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی