دانگ‌فنگ EV EX1 پرو، همتای برقی رنو کوئید با قیمت 235 میلیون تومان
دانگ‌فنگ EV EX1 پرو، همتای برقی رنو کوئید با قیمت 235 میلیون تومان – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129628/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-ev-ex1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی