دانگ فنگ K33-561 با نام آتین C230 توسط آتین خودرو دیزل به ایران می‌آید
دانگ فنگ K33-561 با نام آتین C230 توسط آتین خودرو دیزل به ایران می‌آید – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146695/%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%86-c230-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF-k33-561-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی