دخالت‌ دولت‌ها نتیجه انفعال اتاق است
دخالت‌ دولت‌ها نتیجه انفعال اتاق است – چرخان
منبع: https://charkhan.com/138142/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی