در حال حاضر سایپا در وضعیت مناسبی است/ مهمترین مانع سال های اخیر در تولید خودرو قیمت گذاری دستوری بوده است
در حال حاضر سایپا در وضعیت مناسبی است/ مهمترین مانع سال های اخیر در تولید خودرو قیمت گذاری دستوری بوده است – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136082/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی