در وزارت صمت چه می‌گذرد؟ وزارت صمت یا وزارت برگزاری نمایشگاه خودرو!
در وزارت صمت چه می‌گذرد؟ وزارت صمت یا وزارت برگزاری نمایشگاه خودرو! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/155221/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی