دستاوردهای کسب استاندارد ایمنی عابر پیاده توسط دنا برای خودروسازی کشور

دستاوردهای کسب استاندارد ایمنی عابر پیاده توسط دنا برای خودروسازی کشور – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128400/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی