دسترسی به مواد اولیه استاندارد عاملی موثر بر کیفیت قطعات خودرو است

رضایی در خصوص میزان افزایش قیمت
مواد اولیه در سال جاری گفت: متاسفانه معیار مشخصی برای افزایش قیمت مواد اولیه
وجود ندارد و می توان گفت مواد اولیه وارداتی100 درصد افزایش قیمت داشته و مواد
پلیمری تولید داخل 20 درصد افزایش یافته و پیش بینی می شود تا 40 درصد نیز افزایش
پیدا کند.

عضو
هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور

نوسان قیمت،عدم دسترسی به مواد اولیه استاندارد و مشکلات تامین مواد اولیه از بورس
را از مهم ترین چالش های تامین مواد اولیه داخلی عنوان و بیان کرد: به گفته تولید
کنندگان انبوه مهندسی مواد اولیه طبق فرآیندهای روز برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
این در حالی است که مواد اولیه استاندارد کاملا بر کیفیت قطعات تاثیرگذار است. علاوه
بر این عدم ثبات قیمت مواد اولیه و نحوه تامین آن از بورس برای قطعه سازان چالش
هایی به همراه داشته است.

عضو
هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت قطعات به تناسب هزینه مواد اولیه افزایش
پیدا کرده است، گفت: قیمت قطعات طبق روال هر سال عمدتا از تیرماه و با مذاکراتی که
بین انجمن های قطعه سازی صورت می گیرد افزایش پیدا می کند که امیدواریم دولت سیزدهم
به منظور چرخه اقتصادی کشور تمهیدات موثری را به ویژه برای فعالان بخش خصوصی اتخاذ
کند تا بنگاه های اقتصادی حداقل سوددهی را داشته باشند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656642/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی افزود: پیش از تحریم ها بخش
عمده ای از مواد اولیه از طریق واردات تامین میشد و به همین دلیل تامین کنندگان
مواد اولیه ملزم به رعایت استانداردها بودند اما با آغاز تحریم ها که مقام معظم
رهبری تاکید بر استفاده از مواد اولیه و تکنولوژی داخل داشتند قطعه سازان در تامین
مواد اولیه استاندارد با چالش هایی مواجه شدند که این مشکلات همچنان به قوت خود
باقی است.

رضا
رضایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه به کارگیری مواد اولیه استاندارد
از نکات مهم در صنعت قطعه سازی است،
اظهار داشت: خودروسازان هنگام طراحی
پلتفرم خودرو، شناسنامه ای برای ساخت قطعات تعریف می کنند که بر این اساس قطعه
سازان ملزم به به رعایت فرآیند مهندسی مواد در ساخت قطعات خودرو هستند. البته
مهندسی مواد در برخی موارد توسط قطعه سازان بزرگ نیز انجام می شود.

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور
نوسان قیمت،عدم دسترسی به مواد اولیه استاندارد و مشکلات تامین مواد
اولیه از بورس را از مهم ترین چالش های تامین مواد اولیه داخلی عنوان کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی