دستور دوباره سازمان حمایت برای حذف قیمت‌ خودروی صفر و کارکرده از پلتفرم‌های آنلاین!
دستور دوباره سازمان حمایت برای حذف قیمت‌ خودروی صفر و کارکرده از پلتفرم‌های آنلاین! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/142441/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی