دناپلاس صادراتی ایران خودرو به ونزوئلا دچار ایراد شد + فیلم
دناپلاس صادراتی ایران خودرو به ونزوئلا دچار ایراد شد + فیلم – چرخان

منبع: https://charkhan.com/146880/%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی