دومین دوره نمایشگاه خودرو قم برگزار شد؛ (تصاویر)
دومین دوره نمایشگاه خودرو قم برگزار شد؛ (تصاویر) – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136477/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی