دیاموند موتور دومین واردکننده خودروهای سوزوکی به ایران شد
دیاموند موتور دومین واردکننده خودروهای سوزوکی به ایران شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/157620/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی