دیدار مدیرعامل ایران خودرو با وزیر صنعت سوریه
دیدار مدیرعامل ایران خودرو با وزیر صنعت سوریه – چرخان
منبع: https://charkhan.com/141834/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی