رئیس سازمان ایدرو از خودرو جدید سایپا اطلس بازدید کرد

رئیس سازمان ایدرو از خودرو جدید سایپا اطلس بازدید کرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135458/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی