راننده مسابقات «فرمول دو» با تیگو 8 پرو می‌تازد

راننده مسابقات «فرمول دو» با تیگو 8 پرو می‌تازد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/128954/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-8-%D9%BE%D8%B1%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی