راهکارهای شش گانه مدیرعامل ایران‌خودرو برای بهبود ناوگان تاکسی‌رانی
راهکارهای شش گانه مدیرعامل ایران‌خودرو برای بهبود ناوگان تاکسی‌رانی – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132250/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی