رشد ۹۵ درصدی مهارت کارکنان نمایندگی‌های ایران خودرو

رشد ۹۵ درصدی مهارت کارکنان نمایندگی‌های ایران خودرو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127989/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی