رشد 20 درصدی تولید در زامیاد؛ آغاز تولید آزمایشی محصول جدید زاگرس!
رشد 20 درصدی تولید در زامیاد؛ آغاز تولید آزمایشی محصول جدید زاگرس! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130795/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی