روزانه بیش از 2 هزار 200 دستگاه خودرو در سایپا تولید می شود
روزانه بیش از 2 هزار 200 دستگاه خودرو در سایپا تولید می شود – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145096/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-200-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی