روش جدید تشخیص رنگ در مجموعه کارنامه با دستگاه تخصصی اکتیو ترموگرافی
روش جدید تشخیص رنگ در مجموعه کارنامه با دستگاه تخصصی اکتیو ترموگرافی – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136444/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی