روند افزایش نرخ ارز مانع از تحقق تیراژ یک میلیون و 800 هزار دستگاه در 1402 است

وی
با بیان اینکه افزایش نرخ ارز خودروسازان را با مشکل تامین نقدینگی مواجه خواهد
کرد، افزود: با روندی که دولت در افزایش نرخ ارز در پیش گرفته، به طور قطع این
میزان افزایش تیراژ محقق نخواهد شد.

به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران به بیان عوامل و موانع تیراژ
هدف‌گذاری شده برای تولید خودرو در سال 1402 پرداخت.

جوان
روح در خصوص سایر چالش‌های افزایش تیراژ خودرو تصریح کرد: افزایش نرخ ارز مانع از
این است که خودروسازان و قطعه‌سازان نسبت به برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ مدنظر
دولت اقدام کنند.

عضو
انجمن قطعه‌سازان استان تهران در خصوص اصلاحات و اقداماتی که در تولید و تامین
قطعه برای افزایش تیراژ خودرو موردنیاز است، گفت: می‌بایست در بخش سرمایه‌گذاری
برای سرمایه در گردش و ثابت صنعت قطعه‌سازی تغییراتی صورت بگیرد.

علی‌اکبر
جوان روح در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: هدف افزایش تیراژ خودرو به یک
میلیون و 800 هزار دستگاه در سال 1402 به ظرفیت خطوط تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی
بستگی دارد و نیازمند ایجاد خط موازی تولید و افزایش ظرفیت تولید خودرو و قطعه
است.

وی
در پایان به وضعیت قطعه‌سازان در تحصیل نقدینگی ریالی و تبدیل آن به ارز برای
پرداخت سودهای بانکی و درآمدزایی اشاره و خاطرنشان کرد: در این شرایط هدف تولید
نادیده گرفته می‌شود زیرا هدف‌گذاری‌ها با انگیزه تولیدکنندگان همخوانی نداشته و
انگیزه برای افزایش تولید از بین رفته است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/682842/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-800-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-1402-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی