رونمایی از نسخه نهایی KMC ایگل در نمایشگاه تهران
رونمایی از نسخه نهایی KMC ایگل در نمایشگاه تهران – چرخان
منبع: https://charkhan.com/156953/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-kmc-%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی