رونمایی از پیکاپ ZX G9 بهمن موتور در نمایشگاه خودرو اصفهان؛ (فیلم)
رونمایی از پیکاپ ZX G9 بهمن موتور در نمایشگاه خودرو اصفهان؛ (فیلم) – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132580/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-zx-g9-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی