رونمایی از چانگان یونی کی در نمایشگاه مشهد
رونمایی از چانگان یونی کی در نمایشگاه مشهد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148721/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی