رونمایی از کامیون P9 560 کِشنده کامل دیزل در نمایشگاه مشهد
رونمایی از کامیون P9 560 کِشنده کامل دیزل در نمایشگاه مشهد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148758/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-p9-560-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی