رونمایی از VGV U75 پلاس در نمایشگاه خودروی مشهد
رونمایی از VGV U75 پلاس در نمایشگاه خودروی مشهد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148729/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-vgv-u75-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی